Financieel voordeel

Deelnemers aan alle bestaande projecten van de coöperatie Zon op Waterland profiteren tot het einde van de looptijd van de voordelen van de Regeling Verlaagd Tarief (RVT). Inmiddels heeft deze regeling plaatsgemaakt voor een nieuwe regeling: de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

Zowel de RVT als de SCE hebben tot doel het regionaal en kleinschalig opwekken van duurzame energie mogelijk te maken. Voor beide regelingen geldt dat alleen bewoners uit postcodegebieden die aansluiten bij het postcodegebied van de opweklocatie mogen gebruikmaken van de regeling. Hoe de postcoderegeling precies werkt, leest u hier.

U kunt participeren in een project van de coöperatie door een deel van de zonnestroom installatie te financieren. De installatie wordt ‘opgedeeld’ in participaties (certificaten) met een gemiddelde stroomopbrengst van 250 kWh/jaar. U neemt deel aan het project door een aantal van deze participaties aan te schaffen. U bepaalt zelf hoeveel, maar het is verstandig om hierbij uw jaarlijkse verbruik als bovengrens aan te houden. Deze maximum grens is overigens losgelaten voor deelnemers aan de SCE.

Regeling Verlaagd Tarief (RVT)

Als deelnemer aan de Regeling Verlaagd Tarief krijgt u tenminste 15 jaar lang de (via uw energierekening betaalde) energiebelasting teruggestort over het vermogen dat uw participaties hebben opgeleverd. Als maximum geldt hierbij uw jaarlijkse verbruik. Daarnaast ontvangt u een deel van de opbrengst van de door uw participaties opgewekte stroom, die door de coöperatie wordt verkocht – na aftrek van kosten van de coöperatie.

Deelnemers hebben dus op twee manieren voordeel van hun deelname aan postcoderoos projecten bij coöperatie Zon op Waterland met de Regeling Verlaagd Tarief (RVT).

1. Privé belastingvoordeel deelnemer
Een deelnemer krijgt de energiebelasting (inclusief BTW) teruggestort voor iedere kWh die in een collectief project wordt opgewekt. De opbrengst daarvan is afhankelijk van het tarief van de energiebelasting. In 2019 bedroeg de korting 11,93 cent per kWh. Per certificaat van (gemiddeld) 250kWh leverde dat dus € 29,82 op. In 2020 bedroeg de korting 11,82 cent per kWh en de opbrengst per certificaat € 29,55. In 2021 zal de korting 11,41 cent zijn waarmee de opbrengst per certificaat uitkomt op € 28,53. Als gevolg van de stijging van de energieprijzen heeft de overheid voor 2022 de energiebelasting met 6,9 cent per kWh verlaagd. Hiermee is het voordeel voor deelnemers helaas voorlopig flink afgenomen.

De verrekening van de energiebelasting verloopt via de energieleverancier van de deelnemer. Dat gaat als volgt: aan het eind van ieder kalenderjaar meldt Zon op Waterland aan de energieleverancier hoeveel kWh de deelnemer heeft opgewekt (tot het maximum van het eigen verbruik). De energieleverancier vordert bij de Belastingdienst de betaalde energiebelasting en BTW terug en stort die vervolgens terug naar de deelnemer. De afrekening verloopt via de jaarnota van de deelnemer of via een separate creditnota.

De Belastingdienst berekent de te betalen of restitueren belastingen op jaarbasis, wat er toe leidt dat pas in de periode april-mei de uitkeringen zullen worden gedaan. De hoogte van de te verwachten belastingrestitutie kunt u dagelijks zien op uw persoonlijke ledenpagina (tab certificaten)! Zie ook de uitleg op: https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-hoe-werkt-verrekening-van-energiebelasting

2. Voordeel uit lidmaatschap coöperatie
De coöperatie wekt energie op en verkoopt deze aan een energieleverancier (naar keuze). De opbrengsten variëren met de marktprijs van elektriciteit, maar liggen vast gedurende een 3-jaars contractperiode. Van enkele (type-1) energieleveranciers ontvangt de coöperatie een (marge-)vergoeding voor deelnemers die een regulier contract met deze energieleverancier hebben. Zie het overzicht van de energieleveranciers.

De coöperatie heeft daarnaast kosten, zoals administratie, verzekering, kosten van aansluiting op het net (Liander) en reservering onderhoud en toekomstige kosten voor de ontmanteling van de installatie. De resulterende (positieve) baten worden naar rato van deelname (aantal certificaten) uitgekeerd aan de leden. De opbrengst bedraagt (niveau 2018) zo’n € 10,- per certificaat per jaar. Voor de eerste installaties werd die uitkering gedaan na een jaar na de opstart van de installatie. Met ingang van het jaar 2020 zullen we de jaargrens (1-1-2020) als ijkpunt voor de uitkeringen gaan nemen, waarna u in de periode februari-maart uw jaarlijkse uitkering tegemoet zult kunnen zien.

Voordelen Regeling Verlaagd Tarief (VRT) samengevat
Per certificaat bespaart u jaarlijks bijna 130 kg CO2 uitstoot. Dat is de belangrijkste reden om deel te nemen aan een van deze projecten! Maar afgezien van de bijdrage aan het klimaat levert deelname naar verwachting (voor verlaging van het belastingtarief) ook een mooi financieel voordeel op.

Een certificaat levert jaarlijks rond de €40 op (niveau 2019). De inleg per certificaat bedraagt ongeveer €300 en is in principe eenmalig. Hierdoor maken de deelnemers dus een behoorlijk rendement op hun inleg, die – bij gelijkblijvende inkomsten en uitgaven – na ruim 7,5 jaar is terugverdiend, terwijl de looptijd minimaal 15 jaar is.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u weten of het iets voor u is? Klik op meedoen voor meer uitleg!

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Op dit moment biedt Zon op Waterland nog geen projecten aan die gebruik maken van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Zodra daarmee gestart wordt zal hier meer informatie over deze regeling te vinden zijn. Voorlopig kunt u hier terecht voor informatie over de SCE.