Informatie Memorandum
Informatie over het project

Sinds 2018 wordt er voor elk project een Informatie Memorandum opgesteld. In dit memorandum worden alle relevante gegevens van het project behandeld en toegelicht; aspecten die van invloed kunnen zijn op de overwegingen van een aspirant deelnemer om al of niet aan aan het project deel te nemen. Dat betreft onder andere de kosten van een participatie en de geschatte opbrengsten, het terugverdien model en de financiële stromen. Ook de doelstelling van de Coöperatie, de van toepassing zijnde wetgeving (Regeling Verlaagd Tarief / PostCodeRoos regeling) worden behandeld. Daarnaast de mogelijkheden (en limieten) voor deelname, etc.
Het is een omvangrijk document waarin alle aspecten van deelname, resp. de investering en het verwachte rendement – worden besproken.

Aan de aspirant deelnemer in een project wordt gevraagd het gehele Informatie Memorandum gelezen te hebben en zich akkoord te verklaren met de inhoud voordat hij/zij als deelnemer in het project stapt en geld investeert in participaties/certificaten.
Deze eis wordt gesteld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) die het investeren in een zonnestroominstallatie beschouwt als een investering waaraan een zeker risico is verbonden waardoor de deelnemer /investeerder de kans zou kunnen lopen op een negatief financieel rendement.
Omdat de totale omvang van de coöperatie (en het geld dat daarin omgaat) beneden de grens ligt waarbij een vergunning van de AFM voor de activiteiten benodigd is, kunnen we hier volstaan met de melding dat de coöperatie de verplichting heeft om projecten aan te melden bij de AFM, maar niet vergunning plichtig is.

Het is dus van belang om kennis te nemen van de informatie memoranda van de projecten van coöperatie en van de AFM. Zie waar staat: dit project is gemeld bij de AFM middels bijgaand Informatie Memorandum AFM.

Wanneer komt zo’n Informatie Memorandum beschikbaar?
Voor ieder nieuw project wordt een Informatie Memorandum opgesteld met alle details van het project, inclusief de specificaties van de installatie. Met name deze informatie komt pas beschikbaar in het stadium dat de installatie wordt aangelegd. Dat is het stadium waarin voor-inschrijvingen worden omgezet in definitieve inschrijvingen.
Om die reden wordt er pas in de eindfase van intekening op het project – zodra het duidelijk is dat het project werkelijk door kan gaan! – een Concept Informatie Memorandum opgesteld en aangeboden aan de aspirant deelnemers. Pas op het moment dat een voor-inschrijver diens inschrijving definitief maakt (en de installatie wordt aangelegd) wordt het definitieve Informatie Memorandum aangeboden, dat door de deelnemer moet worden geaccordeerd.