Privacy verklaring

1.  Identiteit van de organisatie

De Coöperatie Zon op Waterland heeft als doel om in de gemeente Waterland duurzame  energie op te wekken en te leveren via collectieve zonnestroomprojecten. Voor deze zonnestroomprojecten maakt de coöperatie gebruik van daken die door particulieren, bedrijven en instellingen in Waterland beschikbaar gesteld worden.
Zon op Waterland is aangesloten bij Zon op Nederland, dat als organisatie is opgegaan in Energie Samen, de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven. Zon op Waterland heeft vanaf 2016 t/m 2019 6 projecten gerealiseerd en heeft een 7e project in voorbereiding.
Inwoners van Waterland en omgeving kunnen meedoen volgens het concept van de postcoderoos regeling, zie voor nadere uitleg daarvan op https://www.zonopnederland.nl/postcoderoos/. Onze leden kunnen in de projecten van de coöperatie participeren door zonnepanelen te financieren.

Als coöperatie is Zon op Waterland verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de leden van deze coöperatie, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2.  Contactgegevens

Het bestuur is te bereiken via e-mail op: info@ZonopWaterland.nl.
Het postadres is: Roomeinde 22, 1151 AP Broek in Waterland.

3.  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zon op Waterland verwerkt uw persoonsgegevens voor de handelingen zoals bepaald in de ledenovereenkomst en de overeenkomst tot aankoop van certificaten, die met u als lid van de coöperatie zijn afgesloten. Het gaat daarbij o.a. om :

 • het afhandelen van uw betalingen en het uitkeren van de opbrengsten;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief,  een productieverslag en documenten van de ledenvergadering;
 • e-mailen of schrijven indien dit gewenst is vanuit uw lidmaatschap.

4.  Persoonsgegevens die wij verwerken

Zon op Waterland verwerkt uw persoonsgegevens als u lid bent van onze coöperatie en u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Initialen, voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres en telefoonnummer(s)
 • EAN-code van uw elektriciteitsaansluiting (t.b.v. postcoderoos regeling)
 • Energiemaatschappij (naam, klantnummer en start- & einddatum leveringscontract)
 • Bankrekeningnummer (IBAN) en tenaamstelling.
 • Aantal certificaten in de projecten waarin u deelneemt.

5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij niet

Onze coöperatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over leden die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze daar toestemming voor hebben verkregen van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een lid jonger is dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via een e-mail naar info@ZonopWaterland.nl

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Zon op Waterland neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Zon op Waterland heeft hier ook geen computerprogramma’s voor in gebruik.

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zon op Waterland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vanwege externe regelgeving van de Belastingdienst bewaren we uw gegevens tot 7 jaar na afloop van uw lidmaatschap.

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Zon op Waterland verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Zon op Waterland maakt gebruik van de administratieve hulpmiddelen en de website van Zon op Nederland. Onze gegevens zijn daar beschermd volgens het privacy beleid van deze organisatie.
U heeft hier inzage in via: zonopnederland.nl/privacy-beleid.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zon op Waterland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ZonopWaterland.nl

10. Personen hebben het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Zon op Waterland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wij doen ons best uw persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen en waar nodig te verbeteren. Indien u alsnog meent dat Zon op Waterland onzorgvuldig of niet adequaat met uw persoonsgegevens en/of uw verzoeken is omgegaan, kunt u zich tot dit instituut wenden. Dat kan via: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zon op Waterland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via een e-mail naar info@ZonopWaterland.nl.

Zon op Waterland heeft de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle bestuursleden alsmede projectmedewerkers die namens Zon op Waterland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en  gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een wachtwoordbeleid op het bestand met gegevens, waarbij wachtwoorden geregeld gewijzigd kunnen worden.
 • Wij maken gebruik van Dropbox voor opslag om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische Incidenten.
 • Wij maken gebruik van de ledenapplicatie van Zon op Nederland voor het ledenbestand met persoonsgegevens.
 • De gegevens over uw bankrekening worden in het ledenbestand bewaard en gebruikt in het adresboek van onze rekening bij de Rabobank.
 • Bij het vermoeden van een onverhoopt datalek zijn we verplicht dit te melden bij het meldloket datalekken (via https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Ook zullen we de betreffende personen daarover informeren.

Deze verklaring is opgesteld vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG), die per 25 mei 2018 is ingegaan voor de Europese Unie.

Het bestuur van de Coöperatie Zon op Waterland U.A.,
1 maart 2020, Broek in Waterland.